اعضاء هیئت مدیره

حجت مبرزی

حجت مبرزی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مشاهده رزومه

حجت مبرزی

حسین توکلی

رئیس هیئت مدیره

مشاهده رزومه

حسین توکلی

احمد دهقان

عضو هیئت مدیره

مشاهده رزومه

احمد دهقان

هادی احمدی اتوئی

عضو هیئت مدیره

مشاهده رزومه

هادی احمدی اتوئی

محمدعلی سلیمانی

عضو هیئت مدیره

مشاهده رزومه

محمدعلی سلیمانی

12