ارزش ها

در شرکت تجارت بین الملل سکو (سیتکو)، ارزشها بر مدار ،شفافیت ،قانونگرایی تخصص و وفاق استوار است که نتیجه آن ایجاد مزیت رقابتی است و عمده ترین این ارزشها عبارتند از :

  • ارج نهادن به کرامت انسانی کارکنان و همکاران

  • شفافیت در عملکرد سازمانی

  • فعالیت برنامه محور و سیستماتیک

  • هم افزایی نیروها در قالب کار تیمی

12