ارزش ها

ارزش های شرکت پتروشیمی، نفت و گاز سیتکو مبتنی بر شفافیت، حاکمیت قانون، تخصص و اجماع است که باعث مزیت رقابتی می شود و مهمترین این ارزش ها عبارتند از:
  • احترام به کرامت انسانی کارکنان و همکاران احترام.

  • شفافیت در عملکرد سازمانی

  • وظایف برنامه محور و سیستماتیک.

  • هم افزایی افراد به عنوان کار تیمی.

12