مدیر عامل

Ferydoon Ghasemi

فریدون قاسمی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مشاهده رزومه

فریدون قاسمی

12