پیام تشکر از همراهی در سوگ از طرف دکتر فریدون قاسمی